ALGEMENE VOORWAARDEN LEKKER WARM VLOERISOLATIE BV

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 85865729

Artikel 1. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten zowel administratief beheerder als technisch beheerder van Lekker Warm Vloerisolatie BV. De algemene voorwaarden worden bij iedere aanbieding, opdrachtbevestiging meegezonden. Op eerste verzoek wordt (nogmaals) een kopie van de algemene voorwaarden gratis toegezonden;

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden Lekker Warm Vloerisolatie BV niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en Lekker Warm Vloerisolatie BV is bevestigd;

4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan Lekker Warm Vloerisolatie BV ter kennis heeft gebracht en Lekker Warm Vloerisolatie BV alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

Artikel 2. AANBIEDINGEN en OVEREENKOMSTEN

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Lekker Warm Vloerisolatie BV de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat Lekker Warm Vloerisolatie BV er vanuit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2. Een aanbieding die een termijn bevat kan Lekker Warm Vloerisolatie BV desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;

3. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten Werkzaamheden die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de kosten;

4. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Lekker Warm Vloerisolatie BV in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;

5. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lekker Warm Vloerisolatie BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lekker Warm Vloerisolatie BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lekker Warm Vloerisolatie BV zijn verstrekt, heeft Lekker Warm Vloerisolatie BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;

6.Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Lekker Warm Vloerisolatie BV bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van uitvoering komt door de wijziging te vervallen;

9. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door Lekker Warm Vloerisolatie BV als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon incl. winstopslag;

10. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats;

a. In geval van wijzigingen in de overeenkomst / uitvoering;

b. In geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;

c. In geval van verrekenbare hoeveelheden;

d. In geval van extra (opgedragen) werk;

11. Lekker Warm Vloerisolatie BV is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Lekker Warm Vloerisolatie BV;

Artikel 3. PRIJZEN en BETALING

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Lekker Warm Vloerisolatie BV in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Lekker Warm Vloerisolatie BV gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

3. Betaling kan op de volgende manier voldaan worden :

A. Contant na oplevering aan onze monteurs.

B. Middels vooruit betaling per bank , het bedrag dient 2 dagen voor aanvang werkzaamheden op onze rekening bijgeschreven te staan.

4. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Lekker Warm Vloerisolatie BV alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

6. Alle door Lekker Warm Vloerisolatie BV gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;

7. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);

Artikel 4. ANNULERING

In geval van annulering door wederpartij zijn alle door Lekker Warm Vloerisolatie BV ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Lekker Warm Vloerisolatie BV ten gevolge van de annulering geleden schade;

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen (op)leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Lekker Warm Vloerisolatie BV schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;

Artikel 6. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

1. Lekker Warm Vloerisolatie BV is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;

– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

Lekker Warm Vloerisolatie BV hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim;

2. Voorts is Lekker Warm Vloerisolatie BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

– niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

3. Lekker Warm Vloerisolatie BV steeds het recht schadevergoeding te vorderen;

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID

1. Lekker Warm Vloerisolatie BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;

2. Lekker Warm Vloerisolatie BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

3. De aansprakelijkheid van Lekker Warm Vloerisolatie BV voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag . Indien de verzekeraar van Lekker Warm Vloerisolatie BV om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

4. Wederpartij dient Lekker Warm Vloerisolatie BV altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

5. Lekker Warm Vloerisolatie BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

Artikel 8. OVERMACHT

1. Ingeval van overmacht is Lekker Warm Vloerisolatie BV gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn;

2. Onder “overmacht” aan de zijde van Lekker Warm Vloerisolatie BV wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Lekker Warm Vloerisolatie BV tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Lekker Warm Vloerisolatie BV, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.

3. Lekker Warm Vloerisolatie BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Lekker Warm Vloerisolatie BV;

Artikel 9. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

1. Lekker Warm Vloerisolatie BV ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;

2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3. Lekker Warm Vloerisolatie BV verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Lekker Warm Vloerisolatie BV wettelijk verplicht is te bewaren. Lekker Warm Vloerisolatie BV is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;